Naziv organizacije /

Udruga Vida

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Organizira grupe samopomoći za roditelje ovisnika i druge građane koji izraze potrebu informiranosti o prevenciji ovisnosti. • Širi obrazovanje i poboljšava obavještenost o štetnosti opijata i ovisnosti među građanima. • Planira i provodi univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju ovisnosti u radu s mladima i odraslim osobama iz njihovog okruženja. • Planira i provodi psihosocijalni tretman kroničnih bolesnika, • Preventivno djeluje na području kroničnih nezaraznih bolesti i zaraznih spolno prenosivih bolesti, te se bavi unapređenjem i zaštitom zdravlja. • Rad sa azilantima i ilegalnim imigrantima. • Promovira zdrave, društveno odgovorne i nenasilne životne stilove i izbore okupljanjem, edukacijom, informiranjem i savjetovanjem mladih u sklopu preventivnih programa u zajednici ili u odgojno-obrazovnom sustavu. • Provodi programe psihosocijalne podrške i različitih oblika savjetodavnog rada, u svrhu unaprijeđivanja položaja i kvalitete života, sprječavanja štetnih posljedica i pružanja direktne pomoći ovisnicima i apstinentima, članovima njihovih obitelji, osobito maloljetne djece. • Provodi programe ranog otkrivanja, motivacije i organizacije upućivanja ovisnika na liječenje i rehabilitacijske programe u terapijskim zajednicama. • Provodi aktivnosti pomoći i podrške korisnicima: ovisnicima, skupinama u riziku od socijalnog isključivanja, osobito mladima, mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi, osobama s mentalnim poteškoćama, u socijalnom uključivanju, kako u području zapošljavanja, školovanja, stanovanja tako i u zdravim i kvalitetnim oblicima korištenja slobodnog vremena. • Organizira i provodi edukacije, radionice, savjetovanja, tečajeve, seminare, tribine, studijska putovanja u svrhu ostvarenja ciljeva. • Pruža primarnu pravnu pomoć. • Pribavlja donacije, a radi materijalne potpore realizaciji programa Udruge. • Pruža potporu roditeljstvu, pomoć i podršku djeci iz obitelji pogođenih ovisnošću i nasiljem kroz prikupljanje materijalne pomoći, donacija i sl. te kroz aktivnosti organizacije kvalitetnog načina provođenja slobodnog vremena djece i roditelja, kreativnih radionica, tečajeva i edukacija kojima se osujećuju rizični faktori za transgeneracijski prijenos ovisnosti, nasilja i socijalne isključenosti, te osnažuju korisnici za socijalnu inkluziju. • Promiče i razvija društveno solidarnu ekonomiju i društveno poduzetništvo, socijalno partnerstvo i međusektorski dijalog na nacionalnoj i međunarodnoj razini. • Potiče razvoj volonterstva, aktivnog građanstva i socijalne solidarnosti. • Promiče i unapređuje sve oblike suradnje s tijelima državne i lokalne uprave i samouprave i stručnim ustanovama, na ostvarivanju ciljeva Udruge. • Surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge. • Gospodarska djelatnost Udruge: o Izdavačka djelatnost; o organizacija i povođenje edukacija, radionica, savjetovanja, tečajeva, seminara, tribina, izložbi i javnih priredbi; o socijalno poduzetništvo.
Područje djelovanja / Socijalna djelatnost / Demokratska & politička kultura / Ljudska prava / Zaštita zdravlja / prevencija i suzbijanje ovisnosti, pružanje pomoći članovima obitelji i ovisnicima s ciljem njihova ozdravljenja, resocijalizacije i socijalne integracije, - rad sa mladima i za mlade, podrška i pomoć mladima u riziku od socijalne isključenosti - podrška i pomoć obiteljima ugroženim nasiljem i ovisnostima, pratećim bolestima invaliditetima i nedaćama, psihičkim bolestima, a naročito podrška i pomoć djeci iz ovih obitelji, kao i pomoć djeci na smještaju ili boravku u ustanovama skrbi o djeci i mladima, te djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi, a sve u svrhu prevencije bolesti ovisnosti i promocije zdravih, kvalitetnih i nenasilnih životnih stilova i izbora, - pružanje primarne pravne pomoći. - rad s azilantima i ilegalnim imigrantima, podrška i pomoć azilantima i ilegalnim imigrantima
Datum osnivanja / 07.11.2006.
Adresa / Sjedište / Grad / Slogin kula 12, 51000 Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Glavna stvar
Broj članova / 90-120
Organizacija traži / Volontere / Nove članove / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore
Organizacija ima / Prostor / Opremu / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju / Iskustvo u koordinaciji volontera

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka (prije Udruga roditelja Zajednica Susret Rijeka), osnovana je kao odgovor na potrebe korisnika – ovisnika i njihovih obitelji s područja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije smještenih ili u postupku smještaja u Dom za ovisnike Zajednice Susret iz Splita.

Suvremena kretanja u populaciji ovisnika i tretmanski zahtjevi (manji interes ovisnika za institucionalne tretmane,kraća retencija u terapijskim zajednicama, višestruko pokušavanje i recidivizam, promjene profila korisnika droga i ovisnika, veći postotak osoba sa pratećim psihičkim i zdravstvenim problemima itd.) dovele su do proširenja naše djelatnosti izvan djelokruga DZO Zajednice Susret i razvoja vaninstitucionalnih programa koji pronalaze odgovore za potrebe korisnika. Sukladno ciljevima osnivanja, usmjerili smo se od početka djelovanja na obitelj ovisnika, jer smo uočili njenu važnost, kako u ranom otkrivanju i uključivanju u sustav skrbi, tako i u osiguravanju kontinuiteta u liječenju i psihosocijalnim tretmanima, redukciji štete i resocijalizaciji. Naša se strategija pokazala ispravnom jer je pratila promjene u populaciji ovisnika koje su dovele do dugotrajne ovisnosti o resursima primarnih obitelji.


Na osnovi ovih zapažanja i praćenja potreba naših korisnika, osmislili smo program „Roditelji za roditelje“ , kasnije nazvan “Program ranog otkrivanja i upućivanja na liječenje i tretman ovisnika”, koji se temelji na suvremenim prevencijskim strategijama u čijoj je bazi socijalna podrška obitelji, mentorska pomoć roditelja novopridošlim članovima, volonterski rad u kombinaciji sa stručnim individualnim i grupnim radom. Uključivanjem obitelji u program postižemo bolji odaziv korisnika čija se egzistencija uglavnom bazira na obiteljskim resursima, te osnažujemo obitelj za dugotrajno nošenje sa problemima koje nosi suživot sa članom obitelji-ovisnikom. Udruga je osnovana u studenom 2006.godine, a Program ranog otkrivanja i upućivanja na tretmane ovisnika i konzumenata droga redovito je financiran od 2007. od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, lokalne samouprave (Grad Rijeka i PGŽ), u 2010. od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


U 2010. godini, započeli smo s provođenjem projekta Interaktivne internetske stranice “Savjetovalište On line” koja ima za svrhu rani obuhvat konzumenata droga i ovisnika, rani obuhvat njihovih obitelji putem internetskog savjetovanja i informiranja, te upućivanja na primjerene tretmane (www.droga-online.com.hr) .

Okupili smo grupu stručnjaka s područja ovisnosti, zaposlenih kako u javnom sektoru, tako i u nevladinim organizacijama koji u internetskom savjetovalištu odgovaraju na pitanja korisnika iz različitih aspekata problema vezanih uz ovisnost i prateće bolesti i štete. Na interaktivnoj internetskoj stranici predviđen je prostor za informiranje i promociju nacionalnog Projekta resocijalizacije, kao i za informiranje, međusobnu edukaciju i konfrontaciju pripadnika struke profesionalnih djelatnika s područja ovisnosti bez obzira na disciplinu iz koje dolaze (medicina, socijalni rad, psihologija, pedagogija) ili poziciju u sustavu ( javne ustanove, terapijske zajednice, udruge koje se bave vaninstitucionalnim tretmanima).Ovaj program je u 2010. godini financiralo Ministarstvo obitelji i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.


U Udruzi od 2008. godine provodimo i “Program resocijalizacije” koji uključuje različite podskupine ovisnika, a koji se redovito financirao od strane Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe droga, a ranije su to činili kroz financiranje našeg savjetovališta lokalna samouprava i Ministarstvo zdravstva. U 2013.godini bio je sufinanciran i iz EU fondova (partnerstvo s Udrugom Terra u programu „Together in action“), a u 2014. I 2015. godini od Ministarstva socijalne politike i mladih. Kroz ovaj program udruga je pronašla svoje mjesto u posredovanju između krajnjeg korisnika i institucija uključenih u provođenje nacionalnog Projekt aresocijalizacije (CZSS,HZZ) zahvaljujući čemu, u našem gradu i županiji ovaj Projekt , funkcionira, što potvrđuje i izviješće o provođenju Nacionalne strategije i Akcijskog plana za 2011. i 2012.godinu , gdje je naša županija u dvije uzastopne godine u vrhu po broju osoba uključenih u završetak školovanja.

U 2012. godini 10 osoba je uključeno u završetak školovanja u PGŽ , od čega je naša udruga uključila 4. Novouključenih osoba u 2013 su dvije (prema podacima HZZ-a), obje posredstvom naše udruge.

U 2012. godini preporučili samo za zapošljavanje poticajnim mjerama HZZ-a (javni radovi) 10 osoba, od čega smo jednu zaposlili u našoj udruzi (još 2011.), u 2013. godini i sami smo zaposlili 5 osoba posredstvom poticajnih mjera HZZ, a u 2014. tri.

Provedbom ovog programa u 2014. I 2015.godini potakli smo osnivanje socijalne zadruge zajedno sa Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, udrugama Terra i Oaza, te obezbjedili sredstva iz ESF-a za nova zapošljavanja (pravnik, ekonomist) i potrebne edukacije iz socijalnog poduzetništva koje provodi Act grupa iz Čakovca. Razvili smo i programe podrške obiteljima koje zasnivaju ovisnici, zatvorenici i druge ranjive skupine kroz koje pružamo psihosocijalnu potporu, ali i materijalnu pomoć u vidu potrepština za djecu, te usluge odvoženja djece u posjete roditeljima u zatvore i terapijske zajednice.


Norveškom darovnicom u 2015. Godini osigurali smo sredstva za prikupljanje materijalnih fondova u dječjoj opremi i potrepštinama , te osmislili programe uzajamne pomoći po uzoru na banke vremena i stvari kojima nastojimo bolje obuhvatiti i aktivirati ciljane skupine u aktivnosti socijalne participacije, samopomoći, razmjene i aktivnog odnosa prema vlastitim problemima i potrebama.


Udruga, u ovom trenutku, zapošljava 4 djelatnika: psihologa, pravnika, ekonomistu i rehabilitiranu ovisnicu (SSS) zaposlenu kao mentora u Programima udruge i jednog stalnog vanjskog suradnika-psihologa. U volonterskom radu u udruzi sudjeluju 22 osobe. Godišnje, 90-120 osoba dobije neku vrstu usluge u udruzi, a jačanjem kapaciteta i povećanjem broja djelatnika u posljednjih 6 mjeseci broj korisnika se gotovo udvostručio u odnosu na isti period prethodne godine


.Naši su projekti u posljednje 2 godine bili usmjereni novouočenim potrebama ovisnika, poboljšanju njihovog obuhvata, djelovanju na njihov cjelokupni kontekst od primarne obitelji, roditeljstva, socijalnog uključivanja kroz volontiranje i zapošljavanje.

Suočeni sa sve manjom potražnjom ovisnika za drug-free programima, usmjerili smo se na kreaciju uvjeta koji omogućuju njihovu postepenu aktivaciju od volontiranja, zaštićenih oblika rada u udrugama korištenjem poticajnih mjera zapošljavanja do stvaranja uvjeta za zapošljavanje kroz socijalno poduzetništvo, odnosno socijalnu zadrugu.


Od početka svog djelovanja Udruga je snažno usmjerena na suradnju I umrežavanje kako sa javnim sektorom, tako I sa drugim nevladinim organizacijama.

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ova organizacija emitira sjaj u tami.