Naziv organizacije /

Udruga PaRiter

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / - promoviranje kulture nenasilja i tolerancije te ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih preduvjeta demokratizacije društva - prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena, rad na osnaživanju ženskog pokreta i žena te stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama javnog, političkog i gospodarskog života - promocija aktivizma među građanima, kako i osnaživanje građana radi njihovog utjecaja na društvene procese - jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana.
Područje djelovanja / Ljudska prava / Demokratska & politička kultura / Međunarodna suradnja / Obrazovanje, znanost & istraživanje
Datum osnivanja / 18/03/2014.
Adresa / Sjedište / Grad / Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Glavna stvar
Organizacija traži / Volontere / Partnere / Bogate donatore / Prostor

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ime je dobila po latinskoj riječi pariter koja znači jednako (kao i ja), zajedno, skupa… Osnovana je u Rijeci, s ciljem podizanja svijesti kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.

Udruga PaRiter nastala je prvenstveno kao reakcija na relativno pasivno okruženje u kojem se nedovoljno govori o ljudskim pravima te o socijalnim, kulturnim i ekonomskim pravima pojedinca. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu.

Svrha osnivanja i djelovanja Udruge je promicanje poštivanja ljudskih prava sukladno Konvenciji o građanskim i političkim pravima, Konvenciji Ujedinjenih naroda o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te drugim sličnim protokolima. Naš cilj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih prava, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, kroz projekte, radionice, građanske akcije, ali i primjere dobre prakse iz drugih gradova i zemalja. Posebnu pažnju Udruga posvećuje odgoju, edukaciji informiranju mlađih naraštaja, koji su preduvjet za stvaranje zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obaveza prema društvu i pripadnicima društva u kojem žive.

Manjinske skupine, čija se prava često zaboravljaju, ignoriraju, relativiziraju ili stavljaju u drugi plan, aktivni su i ravnopravni pripadnici svakog društva, a društvo zasnovano na ideji demokracije zahtijeva jednak položaj svih članova te je stoga neophodno da razvijemo svijest o tome da ravnopravnost u odnosu većine i manjine nije postignuta, da se ljudska prava krše na svakodnevnoj razini te da je pred nama dug put ka jednakosti. Kako bi djelovali u smjeru promjene, nužno je potenciranje i razvijanje zajedničkog dijaloga. Udruga PaRiter želi biti katalizator tog dijaloga te aktivni čimbenik u stvaranju grada u kojem će na praktičnoj, a ne samo deklarativnoj, razini ljudska prava svih skupina biti jednako vrijedna.

Foto/Video galerija
Organiziramo