Naziv organizacije /

SOS telefon – Rijeka

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Društvo u kojem nasilje nije privatan problem, a čemu doprinose aktivni i društveno odgovorni građani i udruga SOS telefon – Rijeka prepoznata kao relevantan dionik u procesu skrbi za žrtve nasilja kroz pružanje socijalnih usluga.
Područje djelovanja / Socijalna djelatnost / Demokratska & politička kultura / Ljudska prava
Datum osnivanja / 25/04/1991
Adresa / Sjedište / Grad / Verdieva 11, Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Glavna stvar
Broj članova / 13 članica/35 volonterki
Organizacija traži / Volontere / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore / Vidljivost
Organizacija ima / Prostor / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju / Iskustvo u koordinaciji volontera / Moć

Udruga SOS telefon – Rijeka djeluje od 1991. godine te je najstarija udruga za pomoć žrtvama nasilja u Rijeci. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka, unapređenja te pružanja usluga pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama; prevencije nasilja te promicanja tolerancije i građanske svijesti o ljudskim pravima i zaštiti i promicanju istih, te s ciljem promocije i poticanja na volontiranje u zajednici te poticanja na aktivno sudjelovanje u društvu.

Svoje ciljeve udruga ostvaruje organiziranjem i provođenjem različitih socijalnih usluga te pružanjem socijalne i humanitarne pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i osobama u kriznim situacijama (savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna pomoć, prevencija nasilja, itd.), organiziranjem i održavanjem predavanja, skupova, radionica, seminara, tribina, okruglih stolova i drugih oblika informiranja te prenošenja znanja i vještina.

 

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ova organizacija emitira sjaj u tami.